FDVN trân trọng dưới thiệu và cung cấp mẫu 11 loại hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền để tham khảo và sử dụng. Vui lòng tải về theo các file đính kèm.

Trân trọng

1. Mau UQ KNTK

2. Mau UQ LAI

3. Mau HD UQ NHA DAT DA CO SO DO

4. Mau UQ RA TOA

5. Mau HD UQ NHA CC – DU AN (CHUA CO SO DO)

6. Mau GIAY UY QUYEN

7. Mau HD UQ MOI CO HOP DONG GOP VON

8. Mau HD UQ HO KINH DOANH

9. Mau HD UQ XE O TO

10. Mau UY QUYEN CONG CHUNG 2 NOI

11. Mau HD UY QUYEN MUA NHA, DAT HO NGUOI KHAC