FDVN sẵn sàng đảm nhận thực hiện các dịch vụ pháp lý liên quan đến Lao động cho khách hàng. FDVN hỗ trợ và tiến hành thực hiện các công việc cụ thể như sau:

FDVN tư vấn về Hợp đồng lao động với các nội dụng cụ thể như:

Tư vấn về các hình thức Hợp đồng lao động; Nội dung Hợp đồng lao động;

Về thử việc;

Độ tuổi giao kết Hợp đồng lao động;

Bồi thường chi phí đào tạo khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật;

Về tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động;

Về chấm dứt Hợp đồng lao động;

Về đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động;

Bồi thường thiệt hại khi Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật …

FDVN thực hiện việc tư vấn, đại diện khách hàng tiến hành thủ tục xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài.

FDVN thực hiện việc tư vấn cho khách hàng liên quan đến vấn đề tiền lương như: Hình thức trả lương; Trả lương trong trường hợp ngừng việc; Chế độ phụ cấp lương, thưởng, chế độ nâng lương cho người lao động; tạm ứng lương cho người lao động.

FDVN tư vấn về thời giờ làm việc áp dụng đối với từng công việc cụ thể; thời giờ nghỉ ngơi: nghỉ lễ, nghỉ hàng năm; nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương.

Ngoài ra, FDVN còn tư vấn về các vấn đề Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất: các hình thức kỷ luật lao động; thủ tục tiến hành kỷ luật lao động; Trình tự, thủ tục xử lý việc bồi thường thiệt hại;

Tư vấn về An toàn lao động, vệ sinh lao động: quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động; các trường hợp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm hỗ trợ và bồi thường cho người lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại khi xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.