FDVN sẵn sàng đảm nhận thực hiện các dịch vụ pháp lý liên quan đến vấn đề về dân sự cho khách hàng. FDVN hỗ trợ và tiến hành thực hiện các dịch vụ pháp lý cần thiết như tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng tại tòa án, soạn thảo đơn từ, đại diện cho khách hàng trong các tranh chấp dân sự như:
– Tranh chấp về quốc tịch, hộ hẩu, quyền cư trú hợp pháp;
– Tranh chấp về quyền bí mật đời tư, về danh dự, nhân phẩm, quyền đối với họ, tên …
– Tranh chấp về quyền sở hữu, sử dụng, chiếm hữu, định đoạt tài sản;
– Tranh chấp về hợp đồng dân sự; Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
– Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí;
– Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;
– Tranh chấp về thừa kế tài sản;
– Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
– Các tranh chấp dân sự khác theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, FDVN cũng hỗ trợ và tiến hành thực hiện các dịch vụ pháp lý cần thiết như tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng tại tòa án, soạn thảo đơn từ, đại diện cho khách hàng trong các yêu cầu dân sự như:
– Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Yêu cầu tuyên bố hoặc huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích;
– Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết;
– Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó;
– Yêu cầu công nhận hoặc không nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Toà án nước ngoài;
– Các yêu cầu dân sự khác khác theo quy định của pháp luật.
FDVN cam kết thực hiện tất cả các công việc nêu trên với trách nhiệm và giải pháp pháp lý tối ưu cho khách hàng khi được yêu cầu.