FDVN sẵn sàng đảm nhận thực hiện các dịch vụ pháp lý liên quan đến vấn đề về hành chính cho khách hàng. FDVN hỗ trợ và tiến hành thực hiện các dịch vụ pháp lý cần thiết như tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng tại tòa án, soạn thảo đơn từ, đại diện cho khách hàng giải quyết các khiếu kiện hành chính như:
– Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư;
– Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép đầu tư xây dựng cơ bản, kinh doanh, tài chính của doanh nghiệp, thương nhân;
– Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến thương mại hàng hoá quốc tế hoặc trong nước;
– Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc trưng dụng, trưng mua, tịch thu tài sản;
– Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý hộ tịch, từ chối công chứng, chứng thực;
– Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn, các biện pháp cưỡng chế, thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
– Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ nhà ở, công trình, vật kiến trúc kiên cố khác;
– Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng phí, thu phí, lệ phí; thuế, hải quan;
– Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng hoặc thi hành biện pháp xử lý hành chính bằng một trong các hình thức giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục; đưa vào cơ sở chữa bệnh; quản chế hành chính;
– Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc cán bộ, công chức;
– Các khiếu kiện khác theo quy định của pháp luật.
FDVN cam kết thực hiện tất cả các công việc nêu trên với trách nhiệm và giải pháp pháp lý tối ưu cho khách hàng khi được yêu cầu.